Privacybeleid

Algemene Voorwaarden

De consument heeft het recht aan Fothee mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product door middel van een aangetekend schrijven te richten aan de Fothee. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Fothee door de consument vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde product niet in overeenstemming is met de beschrijving van het aanbod of er niet werd voldaan door de verkoper aan zijn informatieverplichting.

Ondernemingsgegevens:
Fothee (Marc Vanraes)
Hoogstraat 24 A 11, 2870 Puurs-Sint-Amands
BE0810 785 485

Hoogstraat 24 A11
Puurs 2870
+32 475 31 74 12

www.fothee.be
info@fothee.be

Fortis: IBAN BE53 0015 9714 9153

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Fothee, met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 24 A 11, 2870 Puurs-Sint-Amands (België), BTW BE0810 785 485, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, (hierna ‘Fothee genoemd’) biedt haar klanten de mogelijkheid om koffie- en thee producten, aan koffie en thee gerelateerde producten en diensten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Fothee.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordensamengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel.

Fothee is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Fothee is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

Fothee is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelknop’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Fothee voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats. Deze bevestigingsmail bevat ook een kopie van de Algemene Voorwaarden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– via kredietkaart
– via bankkaart
– via Banccontactapp

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Fothee.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fothee te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit gebrek wordt vastgesteld, op straffe van verval van elk recht (OF met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding).

Wanneer een consument een geschil heeft met een ondernemer en hem hierover reeds heeft geraadpleegd, dan heeft de consument de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij: Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, Tel.: +32 2 702 52 20, Fax: +32 2 808 71 29, E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be, Website: https://www.consumentenombudsdienst.be of via het Europese ODR-platform, Website: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst (info@fothee.be) waarna de klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Fothee, Hoogstraat 24 A 11, 2870 Puurs-Sint-Amands.

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. Fothee zal het onderzoeken en de afhandeling in gang zetten en de klant ten alle tijden op de hoogte houden.

Elk gebrek van een verzending van voeding of thee en koffie dient na het ontvangen te worden gemeld. Indien het non food is dient elk gebrek na 1 week van vastelling van de gebreken te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst (info@fothee.be) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Fothee, Hoogstraat 24 A 11, 2870 Puurs-Sint-Amands.. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Bpost, enz) te worden terugbezorgd. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar Fothee door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.
In geval van een terugbetaling  zal dit gebeuren via een terugbetaling in de Saferpay portaal. Indien dit niet zou lukken om welke reden dan ook, zal de terugbetaling via een overschrijving gebeuren op het rekeningnummer dat de klant gebruikt heeft voor de betaling.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– indien het gaat over voeding en/of dranken
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 9: Privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de klant gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.

Fothee houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fothee.be .

Artikel 10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Fothee om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 31 74 12 , via e-mail op info@fothee.be of per post op het volgende adres Fothee Webshop, Hoogstraat 24 A 11, 2870 Puurs-Sint-Amands.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fothee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Fothee kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. dere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

  1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) . De klant kan hiervoor terecht via de volgende website: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Conform het artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013, is de link naar het ODR-platform zichtbaar voor de consument in de onlinewinkel.

Artikel 15: Algemene bepalingen

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

Fothee stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Fothee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Fothee draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

Fothee is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van Fothee, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van Fothee.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Fothee.

Artikel 17: Preventie Namaak

Fothee biedt ten alle tijden enkel producten aan die ze aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

Smakelijk en tot drinks

Marc